Praktyki studenckie

Oferty praktyk dla studentów

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie http://oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8720 449 oraz adresem mailowym administracja@janowlubelski.sr.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Zasady organizacji praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

O przyjęcie na praktykę studencką w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich;
 • wykażą zgodność praktyki z kierunkiem studiów

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim powinni złożyć:

 • wniosek o przyjęcie na praktykę studencką
 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich (wzór do pobrania)
 • CV

Komplet dokumentów należy składać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej:

Prezes Sądu Rejonowego
w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski
(z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”).

Dodatkowe informacje w sprawie praktyk można uzyskać telefonicznie w Oddziale administracyjno-finansowym: 15 8720-449.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie pisemnego porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Sądem Rejonowym w Janowie Lubelskim (wzór do pobrania). Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zakres zadań praktykanta uwzględnia program praktyki studenckiej przygotowany przez uczelnię, a w szczególności zakres zadań praktykanta/ki podczas odbywania praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim obejmuje:

 • poznawanie struktury organizacyjnej Sądu, stanowiska i podział kompetencji, obieg dokumentów w sądzie;
 • zapoznanie się z obsługą sekretariatów Wydziałów Sądu;
 • obserwacja różnych rodzajów postępowań na Sali sądowej oraz działań i zachowań uczestników tych postępowań (sędziego, prokuratora, pełnomocnika procesowego, biegłego sądowego, świadka, oskarżonego itp.);
 • zapoznanie się z zasadami protokołowania przebiegu postępowań sądowych;
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia akt sądowych;
 • przygotowywanie projektów pism sądowych;
 • przygotowywanie projektów orzeczeń i uzasadnień tych orzeczeń;
 • zapoznanie się z zasadami organizacji archiwum zakładowego i archiwizowania akt.

Po zakończeniu praktyki Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

Praktyki organizowane przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim są nieodpłatne. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.