Status prawny i obszar właściwości

Status prawny Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015  r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1404)
 • Zarządzenia Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 168/11/DO z dnia 29 czerwca 2011 r. (wersja ujednolicona – stan na 01.07.11)
 • Zarządzenia Nr 168/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Załącznik do zarządzenia Nr 168/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – „Wykaz spraw podlegających symbolizacji” (obowiązujący od 1 lipca 2011 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

 • miasta: Janów Lubelski
 • gminy: Batorz, Chrzanów,  Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki, Zakrzew od 01.07.2017 r.

 

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim pracowało 35 osób:

 •   7 sędziów,
 •   1 asesor sądowy,
 •   20 urzędników i innych pracowników nie będących urzędnikami,
 •   4 kuratorów zawodowych,
 •   3 asystentów sędziego

Organy Sądu

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.113) organem sądu jest Prezes Sądu, który pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu. Obowiązki i kompetencje Prezesa:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie ora w odrębnych przepisach
 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
 5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia,  po zasięgnięciu wymaganych opinii.

Prezes sadu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego – Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu. Funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim od dnia 6 lipca 2015 r. pełni SSR Teresa Wilińska.